KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; araç kiralama, araç bakım, servis hizmetleri, sigorta ve kasko hizmetleri, satış sonrası hizmetlerimiz kapsamında, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile çalışanları ve temsilcileri, iş ortakları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Fleet Lojistik Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

1-Veri Sorumlusu : Fleet Lojistik Ltd.Şti (Balat Mah. Sanayi Cad. No: 433 Kat: 2 D:21, 16000 Nilüfer/Bursa) ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:  Kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek işlenmektedir.  Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Buna göre;

 • İkinci el araç alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerini, araç satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirmek, sigorta, kasko 1 hizmetleri, bireysel, filo araç kiralama, kredi, finansman hizmetlerini gerçekleştirmek,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında, hizmetlerimizi geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek,
 • Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek, cari hesap, ödeme ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yasal düzenlemeler gereğince, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile araç kiralama bilgilerinin paylaşılması, araç tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikayetlerin karşılanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerini yerine getirmek, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket ücret politikasının belirlenmesi,
 • Şirketin müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, acenteler, aracı ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerin yapılması ve ifasını sağlamak,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek,
 • Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, şirket faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • Şirketimiz ile olan irtibatınız, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız, web sayfamızdaki formları doldurmanız için gerekli süreçleri sürdürmek,
 • Müşterilerimiz, potansiyel müşteriler, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişilerin şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • İlgili kişi ve kuruluşlara satış işlemlerinin yapılması, satış işlemlerinin takip edilmesi, kredi kartı, çek, senet gibi ödeme araçları ile tahsilatlarının, ödemelerin gerçekleştirilmesi, banka işlemlerinin yapılması, şirketin nakit akışının yönetilmesi,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz KVK Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir. 

 • Kimlik bilgileriniz (T.C./Yabancı Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, sürücü belgesi, araç ruhsat belgesi üzerinde yer alan bilgiler, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgileriniz (telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz )
 • Lokasyon bilgileriniz (Araç plaka bilgileri, adres, bulunduğunuz yerin konum bilgileri)
 • Özlük Bilgileri (İş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, GSS giriş bilgileri, aile durum bildirgesi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bonservis bilgileri, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi )
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Satın aldığınız veya satmış olduğunuz ikinci el araca ilişkin araç ruhsatı, aracın marka, modeli, motor, şasi numarası, plaka bilgileri, fatura, satış bedeli, sigorta, kasko poliçesi üzerindeki kişisel bilgiler, maluliyet raporu, engellilik durum belgeleri, vasi atanmasına dair karar ve bilgiler, vekaletname, temsil belgeleri, imza sirküleri, trafik tescil, takip belgeler, araç bakımı ve servis hizmetleri kapsamında alınan kimlik, iletişim, lokasyon, araç ruhsat, sigorta, ekspertiz, banka, ödeme bilgileri)
 • Sosyal Medya ve İnternet Satış Siteleri üzerinden paylaşılan bilgiler ( Müşterilerin sosyal medya kullanarak paylaştıkları bilgiler, araç plaka, ruhsat, iletişim, konum, banka, ödeme, finans bilgileri)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Çalışan, müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, işyeri ve eklentilerini, ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıt görüntüleriniz, doldurmuş olduğunuz formlarda yer alan bilgiler)
 • Mesleki deneyim bilgileri (Öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, sürücü belgesi, bildirilen formlardaki diğer bilgiler)
 • Görsel Kayıtlar (Doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, reklam, pazarlama, şirket kampanyalarında internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)
 • Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Sabıka kaydı, hükümlülük, adli durum bilgileri)
 • Araç kiralama ve alım-satım işlemleri için gerekli olan kimlik, iletişim, konum, finans bilgileri, banka hesap numaraları, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, kredi, sözleşme, çek, senet bilgileri, alım-satım, vekaletname, imza sirküleri, kiralama hizmetlerimiz sebebiyle araç kira sözleşmesi kapsamında edindiğimiz kişisel veriler, ödeme bilgileri,
 • Kurumsal çağrı hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımız ve ortak işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla grup şirketlerimize,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili Emniyet Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Maliye, SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
 • İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
 • Şirketimiz bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına,
 • Şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi işlem, teknoloji firmalarına, aktarılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
 • Şirketin İkinci el araç alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerini, araç satış sonrası hizmetleri yerine getirmek, sigorta, kasko hizmetleri, bireysel, filo araç kiralama, kredi, finansman hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile sınırlı ve bağlantılı olarak otomotiv firmalarına, sigorta şirketlerine, ilgili kurum ve kuruluşlara,
 • İnternet üzerinden satış, pazarlama yapan üçüncü taraf araç alım-satım işlemlerine aracılık eden ( sahibinden.com, arabam.com gibi ) internet sitelerine, aracı kurumlara kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Satış, pazarlama ve reklam amaçlı olarak şirket menfaatleri gereği reklam ve pazarlama şirketleri ile ilgili üçüncü kişilere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, trafik takip bürolarına, eksperlere, danışmanlara, acentelere, aracı firmalara, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları gibi kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 1. Yurtdışına Veri Aktarımı: KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteriler, potansiyel müşteriler ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcıların dan, ziyaretçilerden ayrı ayrı toplanmak olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili “Açık Rıza Metinleri” almak suretiyle veya Kanunun 5/2., 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, şirketimiz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:  Şirket faaliyetleri kapsamında; yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, yasal mevzuata uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimizin ikinci el araç alış-satış işlemleri, araç bakım, onarım, servis hizmetleri, araç satış sonrası hizmetleri, sigorta, kasko hizmetleri, bireysel, filo araç kiralama, kredi, finansman hizmetlerinden yararlanmak için doldurulması veya toplanması, işlenmesi, depolanması, bildirilmesi gerekli ve zorunlu olan formların, belgelerin doldurulması suretiyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.  Şirketimizin araç sergi alanlarını,  internet sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı, araç alım-satım işlemlerine aracılık eden anlaşmalı olduğumuz üçüncü taraf internet sitelerini ( sahibinden.com, arabam.com gibi ) ve diğer platformları ziyaret etmeniz, bu internet siteleri ve platformların uygulamalarını kullanmanız, çağrı merkezimizi aramanız halinde kişisel verileriniz işlenmekte ve toplanmaktadır. Ayrıca, şirket bina ve eklentilerini kullanmanız halinde, şirketin iç ve dış mekan güvenliğini sağlamak amacıyla görüntü ve kayıt alan kamera sistemleri vasıtasıyla, kişisel verileriniz¸ tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elektronik ve fiziksel ortamlarda işlenmekte, depolanmakta ve toplanmaktadır. 

Şirketimiz ile yapılan sözleşmeler, internet ortamında tutulan kayıtlar, başvuru formları, çalışan ve çalışan adayları için insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, anketler, eğitim formları, iş başvuru formlarının doldurulması suretiyle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel bilgiler, kanunda ve aşağıda belirtilen mevzuat ve hukuki sebepler kapsamında  işlenmekte ve toplanmaktadır.

Şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, şirketimizce ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşmeler ve yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile irtibatınız kapsamında aşağıdaki hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.   

 • Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6-Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) : 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak :

Fleet Lojistik Ltd. Şti - Balat Mah. Sanayi Cad. No: 433 Kat: 2 D:21, 16000 Nilüfer/Bursa adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@fleetlojistik.com  adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, yapacağınız şahsi başvuru ile, noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz. 

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

7- Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi

Fleet Lojistik Limited Şti.  kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Saygılarımızla;

FLEET LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ